PowerField zonneparken en Biodiversiteit

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteembioom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden (bron: Wikipedia).

Een optimale inrichting van zonneparken waarbij in hoge mate rekening wordt gehouden met biodiversiteit en bodemkwaliteit. Uit recent Duits onderzoek bij 77 zonneparken is gebleken dat de biodiversiteit verbetert bij de aanleg van een zonnepark. (download onderzoek) Daarbij realiseert PowerField bij ieder individueel project een landschappelijke inpassing die de biodiversiteit nog verder verhoogt en tegelijkertijd goed wordt verwerkt in het lokale landschap.

Rond een zonnepark wordt in veel gevallen in zijn geheel een hekwerk geplaatst. Door dit hekwerk op circa 10 cm van de grond te plaatsen, blijft het zonnepark toegankelijk voor klein wild. Veelal wordt er een open en dicht struweel of andere vorm van landschappelijke inpassing langs dit hekwerk geplaatst met daarbij een kruidenrijk grasmengsel in de strook tussen struweel en perceelgrens. Ditzelfde mengsel wordt in overhoeken gezaaid waarbij de breedte zal variëren afhankelijk van de perceelranden. Doordat de ondergrond niet meer wordt bemest en in veel gevallen wordt begraasd door schapen, ontstaat een grotere diversiteit aan kruiden en grassen. Hierdoor wordt een gunstig habitat gecreëerd voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.
Door semi- transparante beplanting met een beperkte hoogte toe te passen wordt een zonnepark goed ingepast in het verder open landschap en wordt een grotere meerwaarde voor de ecologie in de omgeving gecreëerd dan bij volledig dichte beplanting.

Uiteindelijk is iedere situatie en locatie uniek. Om deze reden zal er per project gekeken worden hoe er een meerwaarde gecreëerd kan worden om de biodiversiteit te verhogen.

Onderzoek naar natuurlijke inrichting van zonneparken van start
De Rijksuniversiteit Groningen, provincie Groningen en producent van duurzame energie Solarfields, zijn gestart met het eerste grootschalige ecologische onderzoek naar biodiversiteit op Nederlandse zonneparken. Er zal van vijftien zonneparken in de provincie Groningen de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels worden gemonitord. Het doel van dit vijfjarig onderzoek is tot een optimale inrichting van zonneparken te komen, waarbij rekening is gehouden met biodiversiteit en bodemkwaliteit. Omdat het onderzoek een collectief belang dient, doen ook wij, Solar Proactive, Ecorus en Groningen Seaports aan dit onderzoek mee door onze parken open te stellen.

Voorbeeld:
Bij het zonnepark Vlagtwedde in gemeente Westerwolde (provincie Groningen) is een blauwebessengaard aangelegd om het zonnepark aan het zicht te onttrekken maar ook een voedingsbron te creëren voor bijen en hommels. Deze bijen en hommels zorgen voor een natuurlijke bestuiving van de blauwebessenstruiken. Tevens wordt bij dit project ruim 3,5 hectare aan wilde bloemen geplant. Hiermee creëren wij een leefgebied voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren.