Op de website van PowerField zijn de volgende voorwaarden van
toepassing.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich
akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene
informatie.
Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

PowerField heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website
en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.
PowerField staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
van de geboden informatie. PowerField aanvaardt geen verplichting om de
geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
PowerField aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden
informatie kunt u geen rechten ontlenen. PowerField garandeert evenmin
dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Op de website van PowerField wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie
verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door PowerField niet nader
beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u
zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor
eigen rekening en risico.
PowerField respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten
(waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de website van
www.powerfield.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch
materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die
informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website van
PowerField.
In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van PowerField, de inhoud van de website van PowerField over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan
enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
strekken mede ten gunste van directie en medewerkers van PowerField.