Zonneparken

De klimaatverandering heeft wereldwijd impact, ook in Nederland. Het is hoog tijd voor verandering. De overstap op duurzame, hernieuwbare energie zal de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is één van de belangrijkste doelen van de energietransitie.

Het Klimaatakkoord legt de afspraken voor deze energietransitie vast. De Nederlandse politiek heeft afgesproken om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten. In 2050 moet dit op 95% – 100% zitten.

Er zijn meerdere manieren om duurzame energie op te wekken, zoals via windmolens, zonnepanelen op daken of zonneparken. Wij leggen de focus op de ontwikkeling van zonneparken. PowerField heeft de kennis en kunde op het gebied van zonne-energie en wil en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Sinds 2015 zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van bijna 1 gigawatt aan zonneparken. Dit staat gelijk aan het verbruik van meer dan 300.000 gemiddelde huishoudens op jaarbasis. Ook kun je er 6,3 miljard kilometer mee autorijden. Als deze auto’s bij onze PowerGo (snel)laadpunten opladen, kunnen ze er 158.333 keer mee de wereld rond!

Zonnepark Vlagtwedde

Zonnepark Vlagtwedde

De bouw van Zonnepark Pesse

De bouw van Zonnepark Pesse

Realiseren zonnepark

Wij ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden onze zonneparken zelf. Dit verloopt in verschillende fasen:

  • Verwerving van de grond, welke wordt gekocht of gehuurd;
  • Voorbereiding van de vergunning;
  • Verlening van de vergunning;
  • Voorbereiding van de bouw van het zonnepark;
  • Bouwen van het zonnepark en de aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet;
  • Het zonnepark in bedrijf stellen;
  • Het zonnepark in ons eigen beheer;

Tijdens de verschillende fasen wordt er aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en aan participatie en betrokkenheid vanuit de omgeving.

Participatie en betrokkenheid vanuit de omgeving

Bij de realisatie van zonneparken spelen niet alleen duurzaamheid, maar ook participatie en betrokkenheid een belangrijke rol. Daarom wordt elk project zorgvuldig en in goed overleg met omwonenden, betrokken grondeigenaren en overheidsorganisaties voorbereid.

Wij vinden het belangrijk dat een zonnepark niet alleen bijdraagt aan de energietransitie, maar ook aan de omgeving. Wij denken dan ook graag mee in mogelijkheden waarbij de omgeving meeprofiteert en participeert in onze zonneprojecten. Participatie is maatwerk en verschilt voor ieder zonnepark. In de participatiewaaier, welke is opgenomen in het Klimaatakkoord, staat beschreven hoe participatie met de omgeving van een zonneproject eruit kan komen te zien.

Zonnepark Veendam

Zonnepark Veendam

Samen delen in de lusten en lasten

Een zonnepark neemt ruimte in beslag en zal daarmee een impact hebben in het landschap. Draagvlak vanuit de omgeving is voor ons van belang. Ook willen wij dat de omgeving meeprofiteert bij de komst van een zonnepark. Dit hebben wij op verschillende manieren waargemaakt. Bij een aantal zonneparken werken wij samen met lokale energiecoöperaties of helpen wij bij het opzetten hiervan. Deze energiecoöperatie kan mee-investeren en deelnemen in het project; een voorbeeld van lokaal eigenaarschap.

Ook is bij sommige zonneparken een omgevingsfonds opgezet, waarbij de middelen uit dit fonds ten goede komen aan de omgeving. Voorbeelden zijn economische of ecologische ontwikkelingen, recreatie, duurzaamheid of energiebesparing. Lokale initiatieven, zoals projecten, dorpsbelangen of sportverenigingen kunnen op deze manier worden ondersteund. Daarnaast kunnen directe omwonenden soms voordeel ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van verduurzaming van hun woning of korting op groene stroom.

Zonnepark Markelo

Rondleiding bij Zonnepark Markelo

Landschappelijke inpassing

Wij vinden het belangrijk om een goede landschappelijke inpassing te realiseren, waardoor het zonnepark in haar omgeving past. Vaak zijn er kansen aanwezig om met het zonnepark meerwaarde voor de omgeving te creëren. Zo kan landschappelijke inpassing een positieve bijdrage leveren aan de natuur en biodiversiteit. Ook kan zo het zicht van de zonnepanelen worden ontnomen en kan het zonnepark zorgen voor meer werkgelegenheid.

Voorbeelden van meerwaarde bij onze zonneparken zijn het aanleggen van een blauwe bessengaard, bloemenweides, bomen en struiken, een groenwal, een akker- en weidevogelgebied, natuurlijke hekwerken, insectenhotels, dassenakkers met specifieke beplanting en kruiden voor de das, natuurvriendelijke oevers en meer.

Blauwe bessengaard

Blauwe bessengaard als onderdeel van de landschappelijke inpassing bij Zonnepark Vlagtwedde

Zonnepark Drenthe

Stimuleren van natuurontwikkeling en het tegengaan van veenoxidatie bij Zonnepark Buinerveen

Projecten

In de afgelopen jaren hebben wij door heel Nederland verschillende zonneparken gerealiseerd. En elke is uniek.
Bekijk hier onze projecten:

Bekijk alle activiteiten

Lees meer over de dienstverlening van PowerField.