20 januari 2022

Zonnepark Buinerveen dient meerdere doelen

In het Drentse Buinerveen heeft PowerField een zonnepark ontwikkeld, dat in 2020 in gebruik is genomen. Het idee voor het zonnepark was om invulling te geven aan meerdere doelen; het opwekken van duurzame energie, het stimuleren van natuurontwikkeling en het tegengaan van veenoxidatie in het gebied. PowerField heeft het gerealiseerde natuurgebied naast het zonnepark overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap.

Ontwikkeling van de Drentse natuur

Jeffrey Janssen, projectmanager bij PowerField: ‘‘Om invulling te geven aan het doel van de natuurontwikkeling, is in overleg met onder andere Het Drentse Landschap bekeken wat de grootste meerwaarde zou geven. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de realisatie van extra natuur aan de zuidwestzijde van het zonnepark een goede aanvulling vormt op het beekherstelproject Paardetangen.’’ Het zonnepark ligt naast het deelgebied Paardetangen. Hier loopt het Achterste Diep, een van de bovenlopen van de Hunze, door een kronkelende beek door voormalig landbouwgebied (akkerbouw). Hier ontstaan nu voedselrijke moerassen, broekbos en hooilanden. Daarbij heeft het gebied een belangrijke functie als waterbergingsgebied. Bij het beekherstelproject is 1,7 kilometer Hunze weer in een natuurlijke, kronkelende staat teruggebracht. Ook kan er in natte perioden meer water worden vastgehouden. Deze ontwikkeling biedt kansen voor nieuwe soorten planten, vogels en vissen. Door de realisatie van het zonnepark is het mogelijk geworden om het deelgebied Paardetangen met 2,5 hectare extra natuur uit te breiden.

Jeffrey Janssen vervolgt: ‘‘De inrichting van het stuk natuur naast het zonnepark sluit dan ook aan bij de ingrepen bij deelgebied de Paardetangen. Er is ruigte ontwikkeld en een vispaaiplaats aangelegd. Dit biedt niet alleen voordelen voor vissen, maar ook voor waterplanten en dieren.’’

De vispaaiplaats in het natuurgebied, met in de achtergrond Zonnepark Buinerveen

Voorkomen van veenoxidatie door het onder water zetten van de bodem 

Veenoxidatie, een belangrijke uitstoter van CO², voorkomen

Veenoxidatie ontstaat wanneer het veenpakket in de bodem in aanraking komt met zuurstof in de buitenlucht. Dit is vaak het geval wanneer de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw laag wordt gehouden. Als veen oxideert komt hier veel CO² bij vrij.

Bij het zonnepark wordt veenoxidatie zoveel mogelijk tegengegaan. Dit gebeurt door de grondwaterstand hoog te houden. Daartoe zijn alle sloten in het zonnepark gedempt zodat er zo min mogelijk water wordt afgevoerd. Het veenpakket blijft onder water staan en oxidatie wordt voorkomen. Dit is goed te zien in onderstaande foto.

Schenking van het natuurgebied aan Het Drentse Landschap

Om het meest optimale beheer van het natuurgebied in de toekomst te garanderen en de instandhouding ervan te waarborgen, heeft PowerField besloten het natuurgebied van 2,5 hectare voor €1 over te dragen aan Stichting Het Drentse Landschap. Melle Buruma, rentmeester bij Het Drentse Landschap en betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark:

‘‘Het Drentse Landschap is altijd zeer kritisch op de eenzijdige aanleg van zonneparken. Dit project laat goed zien dat energieopwekking koppelkansen kan bieden voor de veenoxidatieproblematiek en natuurontwikkeling. De grondwaterstand is hier daadwerkelijk omhoog gebracht en er is ruimte vrijgemaakt voor natuur. Dit project heeft in goede samenwerking 2,5 hectare extra natuur opgeleverd. En doordat deze grond helemaal vrij is gemaakt kunnen wij ons hier gaan inzetten op maximale resultaten voor de biodiversiteit. Daarmee is een waardevolle uitbreiding van het natuurgebied Paardetangen gerealiseerd.’’